એક કદમ સ્વચ્છતા કી ઓર!

Call us - +91 2766 233301

or

Email us - collector-pat@guj.gov.in

ઘન કચરો વ્યવસ્થાપન

નગરપાલિકા ધન કચરા વ્યવસ્થાપન તથા પ્રવાહી કચરા વ્યવસ્થાપન...

Read More

પ્રવાહી કચરા વ્યવસ્થાપન

દેશના ઝડપી વિકાસને પરિણામે, પાણીની માંગમાં ઝડપી વધારો થયો છે તથા નદીઓના છીછરા જલભર જેવા અત્યંત...

Read More

નિર્મળ શૌચાલય

ખુલ્લામાં થતી શૌચક્રિયા નાબુદ કરવા માટે સરકારશ્રીએ સને – ૨૦૦૨ થી સસ્તાદર વ્યકિતગત શૌચાલય...

Read More

પે એન્ડ યુઝ ટોયલેટ

શહેરી વિસ્‍તારમાં ખુલ્‍લામાં થતી શૌચક્રીયા નાબુદ કરવા તથા જ્યાં વ્‍યક્તિગત શૌચાલય બાંધી શકાય તેમ...

Read More